Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi – spoločnosti s ručením obmedzením PP Šport-Pro s.r.o. (PP Academy), so sídlom Hlavná 888, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 47 439 378, v zastúpení Patrika Pavlendu konateľa firmy, na:

 • spracúvanie mojich osobných údajov,
 • spracúvanie, použitie a vytváranie mojich podobizní (fotiek),
 • spracúvanie, vytváranie a používanie mojich obrazovo-zvukových záznamov (videí) na nasledovný účel:
  • evidenciu hráča/ky pre potreby prevádzkovateľa
  • evidencia, komunikácia a koordinácia činností a podujatí organizovaných prevádzkovateľom (kempy, súkromné tréningy, turnaje)
  • zasielanie informácií a pozvánok na vyššie uvedené podujatia
  • ich následné zverejňovanie na:
   • na webovom sídle prevádzkovateľa (pp-academy.sk)
   • na sociálnych sieťach prevádzkovateľa (Facebook, Instagram, Vero, Youtube a iných..)
   • v priestoroch verejne prístupných (vývesné tabule, plagáty, bulletiny)
   • v printových médiách

Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie 5 rokov.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, vrátane mojich podobizní (fotiek) a obrazovo-zvukových záznamov (videí) môžem kedykoľvek odvolať nasledovným spôsobom:

 • zaslaním odvolania poštou na adresu sídla prevádzkovateľa
 • zaslaním e-mailu na p.pavlenda@gmail.com,
 • rovnakým spôsobom akým bol súhlas udelený.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
V prípade odvolania súhlasu nebude prevádzkovateľ ďalej osobné údaje v rozsahu tohto súhlasu zverejňovať.

Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa:

 • prístup k poskytnutým osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.

Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa.